logo strona główna o nas sprawozdania komu pomagamy kontakt aktualności dół półka

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009


Fundacja Wspierania Młodzieży Wiejskiej IUVENIS
siedziba:02-490 Warszawa, ul. Konewki 14 m.1
e-mail: biuro@iuvenis.org.pl
HYPERLINK http://www.iuvenis.org.pl www.iuvenis.org.pl  
tel.: (22) 863 61 01, 0-501 039 900
KRS: 0000301193, data wpisu: 11.03.2008
REGON: 141349934

Zarząd:
Krystyna Napiórkowska, zam. 02-490 Warszawa, ul. Konewki 14 m.1 – prezes
Agnieszka Wolfram-Zakrzewska, zam.  01-688  Warszawa, ul. Pęcicka 9 m. 15 – wiceprezes
Katarzyna Jaworska, zam. 05-092 Łomianki, ul. Powstańców Kampinosu 20 - członek

Celem statutowym Fundacji jest działanie w sferze zadań publicznych na rzecz:
promocji i wspomagania edukacji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich,
pomocy społecznej dzieciom i młodzieży wiejskiej oraz wyrównywania ich szans.


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Fundacja IUVENIS powstała, aby pomagać młodzieży wiejskiej w zdobywaniu wykształcenia umożliwiającego znalezienie pracy poza rolnictwem.  Wbrew naszym oczekiwaniom zabiegi o status opp czyli prawo do zbierania 1% od podatników za 2008 rok nie powiodły się. Ograniczyło to nasze możliwości finansowe w 2009 roku. Stać nas było jedynie na kontynuację  programu stypendialnego, przeprowadziliśmy też pilotaż projektu "Prezentacje zawodów".

Rozpoczęliśmy współpracę z kolejnymi szkołami – z Zespołem Szkół Ogólnokształcących (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum) w Przerośli (woj. podlaskie) i z Zespołem Szkół w Judzikach, wsi popegeerowskiej w woj. warmińsko-mazurskim – szkoła podstawowa i gimnazjum.

STYPENDIA

Naszym stypendystom – uczniom liceów suwalskich kupujemy bilety miesięczne, za które Fundacja płaci bezpośrednio w PKS Suwałki. Przyjęliśmy nową stypendystkę – absolwentkę gimnazjum w Judzikach, opłacamy jej koszty bursy (mieszkanie i wyżywienie) w Suwałkach.

W trybie nagłym doszedł nam nowy podopieczny – piątkowy uczeń Technikum Weterynaryjnego w Łomży, którego ojciec zmarł niespodziewanie pozostawiając troje dzieci w wieku szkolnym. Uczniowi temu wypłacamy stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie.

Udało nam się nawiązać kontakt z życzliwą osobą z Polskiej Izby Książki, dzięki której otrzymaliśmy za darmo większość potrzebnych naszym uczniom podręczników.

Zarząd Fundacji jest w kontakcie ze szkołami, w których uczą się nasi stypendyści aby z jednej strony kontrolować ich postępy szkolne (w razie zaniedbywania obowiązków stypendia zostaną wstrzymane), a z drugiej pomóc w przypadku trudności w nauce któregoś z przedmiotów.

PREZENTACJE ZAWODÓW

To nasz nowy projekt, którego   celem miało być rozszerzenie wiedzy młodzieży wiejskiej o możliwych perspektywach rozwoju zawodowego. Zorganizowaliśmy pilotażowe spotkania w gimnazjach w Filipowie i Przerośli z: archeologiem, filologiem klasycznym i charakteryzatorką. Mimo entuzjazmu naszego i dyrekcji szkół spotkania te (poza warsztatami charakteryzacji) trudno uważać za udane. Większość młodzieży nie była zainteresowana przedmiotem spotkania. Nie chcemy z projektu rezygnować, musimy go jednak ponownie przemyśleć i przeorganizować.

Fundacja IUVENIS nie prowadzi działalności gospodarczej.

Kopie uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
- darowizny na Fundusz Stypendialny                        5 263,20  
- drobne darowizny od osób prywatnych                    4 470,00  
- odsetki bankowe                                                             3,66  

razem                                                                         9 736,86 zł

Odpłatne świadczenia realizowane przez Fundację w ramach celów statutowych nie wystąpiły w roku 2009.

W roku 2009 poniesione zostały wyłącznie koszty na realizację celów statutowych. Wynosiły one  18 235,37 zł, w tym:

- zakup sprzętu komputerowego dla świetlic                 150,30  
- stypendia                                                                 8 416,16
- zakup paliwa                                                               301,83
- zakup materiałów na warsztaty                                   198,11
- usługi bankowe                                                           700,83
- telefon i internet                                                          274,50
- usługi księgowe                                                        3 660,00
- opłaty sądowe KRS                                                     250,00
- nadwyżka kosztów nad przychodami w roku 2008  4 283,64

a) – d) Fundacja nie zatrudnia nikogo, wszystkie prace są wykonywane w formie wolontariatu, nie wypłacano żadnych wynagrodzeń.
e) Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
f) Fundacja posiada jedynie bieżący rachunek rozliczeniowy w banku PKO BP. Stan konta na 31.12.2009 wynosił 250,38 zł.
g) Nie nabywano żadnych obligacji, akcji ani udziałów w spółkach.
h) Fundacja nie posiada żadnych nieruchomości.
i) Nie nabyto żadnych środków trwałych.

Fundacja nie wykonywała żadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Na koniec roku 2009 nie wystąpiły zobowiązania podatkowe. Fundacja składa jedynie deklarację CIT 8.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji żadna kontrola.

sprawozdania

    Copyrights © 2014 iuvenis.org.pl

realizacja: Maria Napiórkowska