logo strona główna o nas sprawozdania komu pomagamy kontakt aktualności dół półka

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2010


1.Fundacja Wspierania Młodzieży Wiejskiej IUVENIS
siedziba:02-490 Warszawa, ul. Konewki 14 m.1
e-mail: biuro@iuvenis.org.pl
www.iuvenis.org.pl
  tel.: (22) 863 61 01, 0-501 039 900
KRS: 0000301193, data wpisu: 11.03.2008
REGON: 141349934

Zarząd:
Krystyna Napiórkowska, zam. 02-490 Warszawa, ul. Konewki 14 m.1 – prezes
Agnieszka Wolfram-Zakrzewska, zam.  01-688  Warszawa, ul. Pęcicka 9 m. 15 – wiceprezes
Katarzyna Jaworska, zam. 05-092 Łomianki, ul. Powstańców Kampinosu 20 - członek

Celem statutowym Fundacji jest działanie w sferze zadań publicznych na rzecz:
-promocji i wspomagania edukacji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich,
-pomocy społecznej dzieciom i młodzieży wiejskiej oraz wyrównywania ich szans.

2.SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Fundacja IUVENIS powstała, aby pomagać młodzieży wiejskiej w zdobywaniu wykształcenia umożliwiającego znalezienie pracy poza rolnictwem.   
W roku 2010 po raz pierwszy otrzymaliśmy 1% podatku dochodowego. Nie było tego bardzo dużo, 5 633,97 zł, liczymy jednak na większe wpłaty w kolejnych latach.

Współpracujemy z trzema szkołami –  tymi samymi, co w ubiegłych latach. Są to zespoły szkół w Filipowie, Przerośli i Judzikach.

STYPENDIA

Pomagamy w tym roku szkolnym już 10 uczniom. Kupujemy im bilety miesięczne lub opłacamy bursę  wraz z wyżywieniem. Nowym stypendystom pomogliśmy w zakupie podręczników szkolnych (po 200 zł na osobę).

Zarząd Fundacji jest w kontakcie ze szkołami, w których uczą się nasi stypendyści aby z jednej strony kontrolować ich postępy szkolne (w razie zaniedbywania obowiązków stypendia zostaną wstrzymane), a z drugiej pomóc w przypadku trudności w nauce któregoś z przedmiotów.

Nasi najstarsi stypendyści (5 osób) będą w tym roku zdawać maturę. Jeśli rozpoczną wyższe studia, a mają taki zamiar, chcemy im nadal pomagać finansowo. Myślimy też o innej formie pomocy, jak znalezienie pracy lub mieszkania, jeśli rozpoczną wyższe studia i będą mieszkać w dużym mieście.3.Fundacja IUVENIS nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Kopie uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu.

5.Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
- darowizny na Fundusz Stypendialny6 793,20 zł    
  - drobne darowizny od osób prywatnych          10 071,00 zł   
- odsetki bankowe       0,70 zł       
   
razem          16 864,90zł    

Odpłatne świadczenia realizowane przez Fundację w ramach celów statutowych nie wystąpiły w roku 2010.

6.W roku 2010 poniesione zostały wyłącznie koszty na realizację celów statutowych. Wynosiły             one  27 332,17 zł, w tym:

  - stypendia13 946,66 zł
- usługi bankowe     802,50 zł    
   - telefon i internet      274,50 zł   
    - usługi księgowe   3 660,00 zł   
- opłaty sądowe KRS      150,00 zł      
- nadwyżka kosztów nad przychodami w roku 2009  8 498,51 zł   

7.a) – d) Fundacja nie zatrudnia nikogo, wszystkie prace są wykonywane w formie wolontariatu, nie wypłacano żadnych wynagrodzeń.
e) Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
f) Fundacja posiada jedynie bieżący rachunek rozliczeniowy w banku PKO BP. Stan konta na 31.12.2010 wynosił 10 107,50 zł. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2010 wynosił 123,74 zł.
g) Nie nabywano żadnych obligacji, akcji ani udziałów w spółkach.
h) Fundacja nie posiada żadnych nieruchomości.
i) Nie nabyto żadnych środków trwałych.

8.Fundacja nie wykonywała żadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

9.Na koniec roku 2010 nie wystąpiły zobowiązania podatkowe. Fundacja składa jedynie deklarację CIT 8.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji żadna kontrola.

sprawozdania

    Copyrights © 2014 iuvenis.org.pl

realizacja: Maria Napiórkowska