logo strona główna o nas statut władze sprawozdania komu pomagamy kontakt aktualności dół półka
procent

ROZDZIAŁ I - Przepisy Ogólne

    § 1

Fundacja Wspierania Młodzieży Wiejskiej IUVENIS, zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 14 lutego 2008 roku w Kancelarii Notarialnej w Warszawie 02-490, ul. Karatowa 7 przed notariuszem Alicją Piątek (Rep. Nr 568/2008) przez Włodzimierza Napiórkowskiego zwanego dalej Fundatorem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r., (Dz. U. Nr 44, poz. 203 z 1991 roku) o fundacjach i niniejszego Statutu.

     § 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

    § 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

    § 4

Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczypospolitej.

    § 5

Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.


ROZDZIAŁ II - Cele i zasady działania Fundacji

    § 6

Celem Fundacji jest działanie w sferze zadań publicznych na rzecz:
- promocji i wspomagania edukacji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich,
- pomocy społecznej dzieciom i młodzieży wiejskiej oraz wyrównywania ich szans.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- pomoc w organizacji i finansowaniu kursów przygotowawczych i językowych w gminach,
- poradnictwo zawodowe,
- pomoc stypendialną,
- pomoc młodzieży w momencie rozpoczęcia edukacji, w znalezieniu pracy i zakwaterowania w mieście,  
- porady prawne, psychologiczne,
- pomoc w zakupie komputerów lub w uzyskaniu używanego sprzętu od firm,
- prowadzenie warsztatów, konferencji i szkoleń,
- przygotowywanie opracowań, analiz oraz wydawnictw książkowych,
- współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi,
- prowadzenie aktywnej akcji informacyjnej i edukacyjnej w społeczeństwie na temat problemu edukacji młodzieży wiejskiej.

    § 8

Cele i zadania Fundacji obejmują następujące zadania określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

    § 9

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać inne osoby prawne i fizyczne, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.


ROZDZIAŁ III - Organy Fundacji

    § 10

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.

    § 11

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniodawczych, nadzorczych i kontrolnych.

     § 12

1. Radę Fundacji lub poszczególnych jej członków powołuje i odwołuje Fundator.

2. Radę Fundacji tworzą osoby fizyczne, których działalność lub praca zawodowa jest zbieżna z interesami Fundacji.

3. Każdy członek Rady może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji.

4. Fundator może wejść w skład Rady Fundacji, o ile złoży oświadczenie w tej sprawie, co nie podlega głosowaniu.

5. Członkostwo Fundatora w Radzie Fundacji ustaje jedynie na jego wniosek.

6. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

7. Członkami Rady nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

8. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

    § 13

Rada wybiera i odwołuje ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

    § 14

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku.

     § 15

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji oraz Fundator.

    § 16

Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu, z tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

    § 17

Do kompetencji Rady Fundacji należy :
1. opiniowanie rocznych programów działalności Fundacji,
2. występowanie z wnioskami dotyczącymi bieżącej działalności Fundacji,
3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
5. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych przez przepisy statutu.

     § 18

1. W przypadku nieprzyjęcia przez Radę Fundacji sprawozdania rocznego przedstawionego jej przez Zarząd Fundacji, Fundator odwołuje Zarząd i powołuje nowy w terminie miesiąca od uchwały Rady o nieprzyjęciu sprawozdania.

2. Uchwała Rady, o której mowa w ust. 1 zapada większością dwóch trzecich głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.

     § 19

1. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli kwalifikowana większość 2/3 członków Rady Fundacji wyrazi zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.

    § 20

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch osób i jest powoływany jednomyślnie na czas nie oznaczony przez Fundatora. Fundator może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie powyższego uprawnienia.

2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

3. Fundatorowi służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.  

     § 21

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.

     § 22

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

     § 23

1. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji innych organów Fundacji, a w szczególności:
- podejmowanie decyzji w zakresie bieżącej działalności Fundacji,
- uchwalanie programów działania Fundacji,
- zarządzanie majątkiem Fundacji,
- przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji,
- przygotowanie rocznego sprawozdania finansowania Fundacji,
- ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagród dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej,
- zwoływanie posiedzeń Rady Fundacji,
- ustalanie regulaminu Biura Fundacji,
- powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Fundacji oraz innych osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji
- podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji .

    § 24

Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, może powołać: jednostki terenowe Fundacji (oddziały).

     § 25

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

    § 26

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.


ROZDZIAŁ IV - Majątek Fundacji

    § 27

1. Wszystkie dochody fundacji przeznaczane są na działalność statutową.

2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatora w kwocie 20 000 złotych (dwudziestu tysięcy złotych).  

3. Majątek fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte w toku jej działalności.

     § 28

Dochodami Fundacji są w szczególności:
- świadczenia Fundatora,
- dotacje z funduszy publicznych,
- darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,
- odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,
- dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
- dochody ze zbiórek i imprez publicznych.

     § 29

1. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. Fundacja nie może:  
- udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi";
- przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
- wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
- dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

    § 30

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.


ROZDZIAŁ V – Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego

    § 31

1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego. O momencie podjęcia tej działalności decyduje Zarząd.

2. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, w rozumieniu odpowiednich przepisów, w następującym zakresie:
- pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,
- nauka języków obcych,
- wydawanie książek,
- pozostała działalność wydawnicza.

    § 32

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego, w rozumieniu odpowiednich przepisów, w następującym zakresie:
- działalność wspomagająca edukację,
- pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,
- nauka języków obcych,
- wydawanie książek,
- pozostała działalność wydawnicza,
- pozostała pomoc społeczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.


ROZDZIAŁ VI - Zmiana Statutu

    § 33

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, podjętej większością dwóch trzecich głosów przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


ROZDZIAŁ VII - Postanowienia końcowe

     § 34

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

    § 35

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

    § 36

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej większością dwóch trzecich, przy czym uchwala ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

    § 37

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

    § 38

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji.

statut

    Copyrights © 2014 iuvenis.org.pl

realizacja: Maria Napiórkowska